Snoeiwerken aan laanbomen Meulemanslaan Tongerlo

De kans is groot dat je deze week in de Meulemanslaan tussen de abdij en Cevo in Tongerlo een mobiele werf tegen komt. Het gaat om hoogtewerkers van de firma Bomen Geerts. Die voeren in opdracht van de gemeente snoeiwerken uit aan de laanbomen. Daarbij verwijderen ze de dode takken en verzorgen ze de bomen zodat ze nog heel lang meekunnen.

Infomarkt over verkaveling in binnengebied De Reid op donderdag 28 maart

Op donderdag 28 maart van 17 tot 21 uur organiseert IOK een infomarkt over een plan om het binnengebied tussen Busselen, De Reid en de Kerkhofstraat in Oosterwijk te ontwikkelen. Die infomarkt vindt plaats in het Klokkenhof in de Kerkhofstraat 12 in Oosterwijk. Je kan er doorlopend terecht.

In januari was er al een eerste openbaar onderzoek en een infovergadering. De aanbevelingen en bezorgdheden van de omwonenden hebben er voor gezorgd dat IOK de plannen heeft bijgesteld. Over dat aangepaste plan is er in april een nieuw openbaar onderzoek, voorafgegaan door deze infomarkt.

Scholen staken woensdag, Kinderclub open voor en na school

Morgen, woensdag 20 maart, wordt er gestaakt in de meeste scholen, ook in Westerlo. Scholen zorgen die voormiddag voor opvang van kinderen die niet thuis kunnen blijven, maar hoe zit dat met de Kinderclub voor en na schooltijd?

De Kinderclub is de dienst voor buitenschoolse kinderopvang van de gemeente en staakt dus niet. Dat wil zeggen dat je, zoals anders, er ’s morgens van 7 uur tot het begin van de school terecht kan en ’s middags na schooltijd tot 18 uur. Ook het busvervoer van school naar de Kinderclub is verzekerd. De Kinderclub neemt niet de opvangtaak tijdens schooltijd over, maar alle kinderen die toch naar school gaan, kunnen voor en na school op hun vertrouwde opvanglocaties terecht.

Lid worden van het Noord-Zuidoverleg?

Het Noord-Zuidoverleg, de adviesraad voor mondiaal beleid, brengt Noord-Zuidorganisaties die actief zijn in Heist-op-den-Berg en individuele Heistenaars die zich willen engageren voor een betere wereld, samen.  

Als lid van het Noord-Zuidoverleg hou je mee de vinger aan de pols van het mondiale beleid in Heist-op-den-Berg via het uitbrengen van advies over Noord-Zuidaangelegenheden aan het college van burgemeester en schepenen en werk je mee aan een verdraagzame, op solidariteit gerichte gemeente met respect voor ieders eigenheid.

Wil je je graag mee inzetten voor een sterk mondiaal beleid in Heist-op-den-Berg? Of wil je je engageren als voorzitter of ondervoorzitter van dit overleg?

Bezorg dan vóór 5 april je kandidatuur – naam, adres, mail, telefoon- of gsm-nummer en motivatie (in één zin) – aan Intje Van kerckhoven, Heist in de Wereld, Stationsstraat 2, 2220 Heist-op-den-Berg of

ivk@heist-op-den-berg.be.

Je vindt de statuten en de engagementsverklaring van het Noord-Zuidoverleg op www.heist-op-den-berg.be/noord-zuidoverleg

Graag verwelkomen we je op het volgende Noord-Zuidoverleg op dinsdag 16 april 2019 om 20 uur in CC Zwaneberg, zaal 5.

Trefmoment dat Beweging.net Westerlo

Op vrijdag 15 maart 2019 kwamen meer dan 150 vrijwilligers van Beweging.net Westerlo in Tongerlo samen op het jaarlijks Trefmoment. Het Trefmoment is een waardering en inspiratiemoment voor de vele vrijwilligers van de partnerorganisaties van Beweging.net. Dagelijks zorgen zij mee voor een warm samenleven in de Westelse dorpen. Beweging.net-voorzitter Kris Van Dael overhandigde aan de bestuursleden van de Westelse Samana-afdelingen een cheque van € 820. Dit is de opbrengst van de toneelvoorstelling ” U bent mijn moeder ” die Beweging.net in Westerlo bracht, in een uitverkochte toneelzaal De Krekke,  op 12 oktober 2018. Geld dat ongetwijfeld weer zeer goed zal besteed worden om onze medebewoners die langdurig ziek zijn, te bezoeken of samen te brengen.

Uit het schepencollege van Heist-op-den-Berg

Jeugduitwisseling Bergrivier
Heist-op-den-Berg heeft al enkele jaren een stedenband met Bergrivier in Zuid-Afrika waarbij o.a. wordt samengewerkt rond het thema ‘jeugd’.

In het kader van die samenwerking vindt van 27 maart tot en met 11 april 2019 een tweede jeugduitwisseling plaats. Een delegatie van tien jongeren en vier begeleiders uit Bergrivier verblijft gedurende die periode in Heist-op-den-Berg. Zij zullen bij Heistse jongeren overnachten, samen met hen naar school, de jeugdbeweging, … gaan om zo te leren van elkaar. Verder staan enkele uitstappen naar Brugge, Mechelen en Brussel op het programma om België te verkennen en interessante jeugdorganisaties te bezoeken.

De jongeren en hun begeleiders worden officieel verwelkomd op het gemeentehuis op vrijdagnamiddag 29 maart.

Earth Hour
Het college beslist om op zaterdag 30 maart deel te nemen aan Earth Hour. Dat is een actie die ieder jaar wordt georganiseerd door WWF (World Wide Fund For Nature) om aandacht te vragen voor lichtvervuiling en energieverspilling. In het kader van de klimaatverandering is dit initiatief de laatste jaren aan belang gaan toenemen. Vorig jaar schakelden bijna 18.000 monumenten en gebouwen wereldwijd hun verlichting uit.

Fluvius ondersteunt het initiatief door de openbare verlichting die hiervoor is uitgerust tussen 20.30 en 21.30 uur te doven. Heist-op-den-Berg tekent hierop in.

Ook jij kan je steentje bijdragen door thuis de lichten te doven en het gebruik van elektrische apparaten een uurtje te mijden.

Onderhoudswerken betonwegen
Het college legt de aanvangsdatum voor onderhoudswerken aan betonwegen vast op 1 april 2019. De aannemer moet de opdracht binnen een termijn van 40 werkdagen voltooien.

Acties tegen discriminatie en racisme
Al enkele jaren hangt Heist-op-den-Berg op 21 maart (Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie) en op 17 mei (Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie) de regenboogvlag uit. Een symbolische actie voor de strijd tegen discriminatie en racisme.

Dit jaar wil het bestuur het thema nog wat meer onder de aandacht brengen door het logo van Heist-op-den-Berg aan te passen met regenboogkleuren en dit tijdens de maand mei te gebruiken in de digitale communicatie. Daarnaast zal de Gemeentekrant van mei enkele artikels aan ‘gelijke kansen’ wijden en zal ook het fotomateriaal en kleurgebruik in die zin aangepast worden.

Plannen voor nachtverblijf Nethedal zijn concreet Rotary Heist-op-den-Berg spreekt internationale contacten aan

Heuglijk nieuws bij Dagcentrum Nethedal uit Booischot (Heist-op-den-Berg): de plannen voor een langverwacht nachtverblijf zijn intussen klaar. Dat verrijst de komende jaren aan de Werftsesteenweg in Heist-op-den-Berg en zal plaats bieden aan twaalf mensen met een beperking. Rotary Heist-op-den-Berg, dat aan de wieg stond van het centrum, waakt als een goede huisvader mee over het project en tracht er ook internationale steun voor te verkrijgen.

Dagcentrum Nethedal werd in 1985 opgericht onder impuls van Mon Liekens, voormalig directeur van het Instituut Mevrouw Govaerts, een school voor buitengewoon onderwijs in Heist-op-den-Berg. Hij stelde vast dat jongeren met een beperking na hun schoolcarrière moesten uitwijken om ondersteuning te vinden. Zijn idee om in Groot-Heist een dagcentrum voor volwassenen uit te bouwen, werd vanaf dag één ondersteund door Rotary Heist.

Met hulp van enkele Rotariërs konden er eerst tien mensen terecht in het vroegere gemeentehuis van Schriek, maar de vraag naar opvang bleef stijgen. Tegen 2000 was in Booischot een nieuwbouw klaar, volledig aangepast aan de noden van de  gasten. “Momenteel maken er 32 mensen gebruik van onze diensten, de meesten voltijds”, legt directeur Herwig Jacobs uit. “We werken met veertien personeelsleden, goed voor een kleine tiental voltijdse equivalenten.”

Het dagcentrum is inmiddels dus goed ingeburgerd en groeide uit tot een vaste waarde, maar vanaf het begin hadden de initiatiefnemers al de ambitie om ook een dag- en nachtverblijf uit te bouwen. “Jarenlang trachtten we daar subsidies voor te krijgen, maar telkens vielen we uit de boot”, zegt Jacobs. “Nu onze sector meer richting een vrije markteconomie is geëvolueerd, konden we zelf het initiatief nemen.”

Nethedal vond bij de Maatschappij voor de Huisvesting van het Kanton Heist-op-den-Berg een geknipte partner voor het project. Die laatste gaat de komende jaren een inclusief bouwcomplex aan de Werftsesteenweg bekostigen. Nethedal betaalt in ruil een vaste huurprijs voor het gedeelte dat zij daarvan gaan benutten. “Het gelijkvloers en de eerste verdieping is volledig voor ons. Op de tweede en derde verdieping komen gewone appartementen”, verduidelijkt Jacobs. “Onze gasten zullen er dus onder en samen met de mensen uit hun omgeving leven. In totaal kunnen we er twaalf mensen met een beperking ondersteuning bieden, en dat dag en nacht, 7 op 7.”

Rotary Heist-op-den-Berg spaarde doorheen de jaren met allerlei activiteiten een mooi bedrag bij elkaar om Nethedal op een mooie dag te steunen met de bouwplannen. “De band tussen Rotary en Nethedal is nog altijd erg sterk. Zes van de zeven leden van onze raad van bestuur zijn Heistse Rotariërs”, legt Jacobs uit. “Hoewel de financiering nu op een andere manier rond geraakt, zijn de fondsen vanuit Rotary nog steeds erg welkom. Voor de inrichting van het centrum kunnen we absoluut nog steun gebruiken. De club steunt trouwens steevast de acties die we met Nethedal zelf organiseren en doet ook regelmatig giften. Zo kregen we in 2017 nog een nieuwe aangepaste minibus.”

Maar er is nog meer: Rotary Heist tracht nu ook vanuit internationale hoek steun te verkrijgen voor het nobele nachtverblijf van Nethedal. “We weten bovendien dat we altijd op hen kunnen rekenen als het op een dag eens wat moeilijker zou gaan”, besluit Jacobs. “Hun uitgebreid netwerk van zakenmensen kan dan weer interessant zijn om betere prijzen te verkrijgen voor de afwerking van ons verblijf”, knipoogt hij. Volgens de ramingen zou het nieuwe nachtverblijf in september 2021 instapklaar zijn. De

50 mensen helpen op 26 mei vrijwillig als bijzitter in Heist-op-den-Berg

Op zondag 26 mei trekken we weer naar de stembus. Om de stembureaus te bemannen, lanceerde Burgerzaken begin dit jaar een oproep om vrijwilligers te vinden die op die dag als bijzitter willen zetelen. In totaal boden er zich 50 vrijwilligers aan, een onverwachts mooie opkomst!

Elk stembureau telt één voorzitter, één secretaris en vier bijzitters. In onze grote gemeente betekent dit dat er in totaal 270 burgers nodig zijn om alle stembureaus volledig bemand te krijgen. Burgerzaken gaat nu dus aan de slag om de rest van de bemanning te zoeken.

Wie zich nog graag als vrijwilliger opgeeft, kan dit nog tot 25 maart doen door een mail te sturen naar burgerzaken@heist-op-den-berg.be of zich aan te melden bij team Burgerzaken in het gemeentehuis, Kerkplein 17 in Heist-op-den-Berg.

Rioleringsproject in Sint-Annekestraat en Maaldonk

Vorige week stelde Studiebureau Infrabo het voorontwerp van het rioleringsproject in de Sint-Annekestraat en Maaldonk in Heultje voor aan de bewoners van beide straten. Dat zorgde voor bijkomende waardevolle opmerkingen over de waterhuishouding en de verkeersstromen. De gemeente zorgt ook voor een gratis onderzoek en een gratis keuring van de acties die de bewoners moeten ondernemen om hun afvalwater en regenwater gescheiden af te voeren. Het college van burgemeester en schepenen keurde maandag het voorontwerp goed. Die goedkeuring is nodig om subsidies voor het project te krijgen van de Vlaamse overheid. Tegelijkertijd is er gevraagd om rekening te houden met de opmerkingen van de bewoners. Zo komen er bijkomende onderzoeken naar de grondwaterstand in de straat en wil men een verbetering van de verkeerssituatie in het verbindingsstraatje tussen de Sint-Annekestraat en Stippelberg.

Woonzorgcentrum Parel der Kempen zet verder in op kwaliteit

Woonzorgcentrum Parel der Kempen in de Verlorenkost in Westerlo is een plaatsvervangende thuis voor 129 bejaarden. Parel der Kempen wordt uitgebaat door OCMW Westerlo en heeft meer dan 140 medewerkers. Driekwart van de bewoners zijn vrouwen, de gemiddelde leeftijd is 85 jaar en 10 maanden. Het zopas uitgegeven jaarverslag over de kwaliteitszorg in het woonzorgcentrum toont een grote tevredenheid over de dienstverlening bij bewoners en hun familieleden. Het is de bedoeling van het woonzorgcentrum om zich verder als kwaliteitsvolle organisatie te blijven onderscheiden in het zorglandschap. De positieve reacties van gebruikers zijn alvast een sterke stimulans om met kwaliteitsprojecten en verbetertrajecten te blijven streven naar kwalitatieve en menselijke zorg. Zo staan er dit jaar onder andere projecten over hygiëne, fingerfood en dementiezorg op het programma.

Woonzorgcentrum Parel der Kempen is aanwezig op de gezondheidsbeurs van zondag 17 maart in De Zoerla.